טל': 03-6090234
פקס: 03-6090799
נייד: 053-2000520
עורכי דין
צור קשר

שם *

דואר אלקטרוני *

טל'

ההודעה


בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273        03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א        מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

עמוד 1 מתו 21

בפני כב' השופטת לימור מרגולין יחידי

 

בעניין‑: מ.י. פרקליטות מחוז ת"א            מיסוי וכלכלה –  המאשימה

נגד

.1 דרור פולצ'ק

.2 מנחם בצ'ינסקי

הנאשמים

גזר דין

פתח דבר

לאחר שמיעת ראיות הורשעו הנאשמים בשורה ארוכה של עבירות על חוק העונשין, תשל"ז –1977

ועל פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א – 1961 (להלן: "חוק העונשין" ו"פקודת מס הכנסה").

כתב האישום שהוגש נגד הנאשמים מונה חמש פרשיות שונות, שפורטו במסגרת שמונה אישומים.

בשלוש פרשיות הורשעו הנאשמים ומשתיים זוכו. לעניין פירוט האישומים והפרשיות בהן הורשעו

הנאשמים, אני מפנה להכרעת הדין.

כפי שציינתי בפתח הכרעת הדין, תיק זה הוא חריג, שכן המעשי בוצעו על ידי הנאשמים בשנים

1998 – 1991, היינו תחילת לפני 23 –כ שני וסיומם לפני 16 שני. לוותק המעשי, היו השלכות

במישור האחריות הפלילית, שפורטו בהכרעת הדין.

לנושנות המעשים חייבות להיות, להשקפתי, השלכות ממשיות במישור גזירת הדין, בין בדרך של סטייה ממתחמי הענישה וקיצור משמעותי של תקופת עונשי המאסר מחמת שיקולי שיקום, תום הרחבה של המושג שיקום ושקלול השיהוי.

הממוש והזמ שחל* בגדר שיקולי השיקו, ובי בדר של קביעה כי בנסיבות השיהוי יוצא הדופ17

אי לגזור את דינ של הנאשמי על פי התיקו לחוק והבניית שיקול הדעת בענישה, אלא לפי 18

המדיניות שקדמה לתיקו לחוק, מדיניות שהכירה בשיקול של שיהוי וחלו* זמ ניכר ככזה המאפשר 19

ענישה קלה מזו המתחייבת ממדיניות הענישה המקובלת. 20

21

בגזר הדי אפסע בשני מסלולי: במסלול אחד, אקבע את מתחמי הענישה למעשי, ואפרט את 22

הנסיבות הקונקרטיות הרלבנטיות לגזירת הדי וא* את העונש הקונקרטי ההול את מעשי 23

הנאשמי, ג בהתחשב בחלו* הזמ, כמוב, א מבלי לסטות ממתחמי הענישה. במסלול השני, 24

אבח את היבט השיהוי, ונפקותו המשפטית בעניינ של הנאשמי שלפניי.

ראיות הגנה לעונש

נאשם 1 העיד כעד הגנה לעונש. הוא תיאר את הקושי שהיה מנת חלקו מאז הפרשה, את השבר 4

האישי, הזוגי, המשפחתי, הנתק מבני משפחתו, מצבו הרפואי ונכות רעייתו ממנה הוא בהליכי 5

גירושי(נע/ 2נע/ – 1 ). הוא התייחס לחברה בבעלות רעייתו, אותה לדבריו הוא מנהל, ולקשייה 6

הכלכליי, וכ תיאר תביעה אישית על תשלו שכר דירה שהוגשה נגדו ונגד רעייתו בשל העובדה 7

שהעבירו את התשלומי לגור לא נכו. הנאש הביע צער וחרטה על מעשיו וציי כי חטא בחטא 8

היוהרה, הוא מתבייש בעצמו ומודה בכל מה שהורשע בו. 9

10

11 2 נאש

בעניינו של נאש 2 העידה שורה ארוכה מאד של אנשי, שכול עמדו על סגולותיו האישיות, 12

מסירותו, תרומתו לזולת לצבא ולע, תרומתו להצלת חיי אד, אחריותו, ואמינותו האישית 13

במישורי בה באו עמו בקשר. חלק נכבד מ העדי היו מפקדיו או חבריו של נאש 2 ליחידה 14

הצבאית המסווגת בה שירת ועשה שירות מילואי ממוש. בנוס*, העידו בני משפחה וחברי. כ15

הוצגו מכתבי תודה מגורמי בה התנדב הנאש או לה סייע (נע/ ).16 4

17

טיעוני הצדדי לעונש ודברי הנאשמי18

ב"כ המאשימה פירטה את מדיניות הענישה בעבירות כלכליות ובעבירות מס, את הדגש שנית19

לחומרת המעשי על פני הנסיבות האישיות, את ההתמקדות בגמול ובהרתעת היחיד והרבי, את 20

המשמעות של אי הסרת מחדל ואת אופי העונשי. היא עמדה בהרחבה על כל מאפייני החומרה 21

בפרשה, ובראש המעילה באמו ה מבחינת התפקיד וה מבחינת המעמד של נאש 1 כחבר 22

המושב, ואופיו השיתופי של המושב, והקשר ארו השני של נאש 2 ע המושב. היא הדגישה את 23

התקופה הממושכת, מגוו המעשי, התחכו, ההסתרה, הפעילות במספר מפעלי וציינה כי מעשי 24

הנאשמי מצויי בר* העליו של החומרה. היא ציינה מתח ענישה כולל לכל כתב האישו הנע בי25

7 –ל 3 שני לכל אחד מהנאשמי, והעירה כי רק בשל הזמ שחל* המתח אינו גבוה יותר. היא 26

עתרה לר* העליו. 27

28

ב"כ נאש 1 עמד על הזמ הרב שחל*, שלא באשמת נאש 1, אשר גר לכ שהנאש הנות את 29

הדי כיו אינו הנאש שביצע את המעשי. הוא עמד על מכלול הנסיבות האישיות, על לקיחת 30

האחריות בסופו של דבר, על העונש שנענשו הנאש ומשפחתו מ ה"לינ/'", כהגדרתו, שנעשה בה31

במושב, הוא הדגיש את הנורמטיביות של הנאש ביתר מישורי החיי והדגיש את הפרשה 32

כהסתבכות יחידה ע החוק. לעניי חובות המס, נטע כי לא הייתה דרישה לתשלו במהל השני, 33

וכעת המצב הכלכלי לא טוב ואי באפשרותו לשל. הוא ביקש להסתפק בענישה צופה פני עתיד. 34

ב"כ נאש 2 הדגיש א* הוא את הזמ שחל*, עמד על שיתו* הפעולה של הנאש 2 ע המושב וע1

רשויות החוק, טע שבכ יש לבטא לקיחת אחריות וחרטה, ציי כי אי לנאש הסתבכויות אחרות 2

ע החוק, ועמד על אישיותו יוצאת הדופ של הנאש כפי שנגלתה מעדויות האופי והמסמכי ועל 3

תרומתו המיוחדת לחברה ולהצלת חיי אד. הוא התייחס לנסיבות האישיות, המשפחתיות, ולכ 4

שסמוכי על שולחנו ומתגוררי בביתו בני משפחה רבי חלק נתמכי. הוא ביקש להסתפק 5

בענישה צופה פני עתיד. 6

נאש 2 ציי כי נגרר למעשי לא הולמי, לא נכוני ולא טובי, הכל מתו ניסיו לעזור. הוא 8

ביקש להתחשב בו ובמצבו האישי והמשפחתי. 9

דיון והכרעה

הבניית שיקול הדעת בענישה 13

כפי שצוי בפתח גזר הדי, גזירת הדי תבוצע בשני מסלולי. המסלול הראשו הוא המסלול 14

הקלאסי לגזירת הדי בהתא לתיקו לחוק בדבר הבניית שיקול הדעת בענישה. התיקו לחוק 15

העונשי בו נוס* סימ א 1 בפרק ו, שעניינו הבניית שיקול הדעת בענישה (להל: "התיקו לחוק"), 16

נועד לקבוע את דר גזירת הדי על כל שלביה. בתיקו לחוק נקבע כי בית המשפט פועל במתכונת 17

תלת שלבית. בשלב הראשו, נקבע מספר הארועי בכתב האישו. בשלב השני, נקבע מתח18

הענישה, בהתחשב בחומרת המעשי בנסיבות העניי ובמידת אשמו של הנאש, פגיעת בערכי19

החברתיי המוגני, ומדיניות הענישה הנוהגת. בשלב השלישי, נקבעי העונשי הקונקרטיי, 20

המצויי בדר כלל בתחו מתח הענישה, אלא א מתקיימי טעמי מיוחדי הקבועי בחוק 21

לסטייה מ המתח. 22

23

הפגיעה בערכי המוגני ומדיניות הענישה 24

מעשי מרמה כלפי התאגיד בו משמשי הנאשמי בתפקידי אמו בכירי, ומעשי גניבה מהתאגיד 25

פוגעי בראש ובראשונה ביחסי האמו שבי התאגיד לבעלי התפקידי וכ באינטרס הרכושי של 26

התאגיד. 27

28

חובות האמו וסטנדרט ההתנהגות המצופה ממנהל המפעל ה ברורי וגבוהי, בעיקר מקו29

שמדובר בתאגיד ששדרת הניהול בו מצומצמת מאד דוגמת AIC, כהגדרתו בהכרעת הדי, ובמנהל 30

שהוענקו לו סמכויות נרחבות לקבל החלטות באופ עצמאי כשהפיקוח עליו הוא מועט ומרחב 31

הפעולה שלו רחב. חובות האמו והנאמנות מושפעות ג מהיותו של הנאש 1 אחד מחברי המושב 32

השיתופי שמינה אותו לתפקיד, בהיות המפעל בבעלות מושב נורדיה ושות* אנגלי, והאמו הבלתי 33

מסוייג שנית בו בתור איש פני חבר באגודה השיתופית. 34

אשר למנהל חשבונות יחיד או ראשי, מדובר במי שיש לו הבנה מקצועית ברישו מסמכי התאגיד, 1

ובתחו דיני המס, שעל רישומיו וניהול החשבונות שהוא מבצע מתבססי כל הדיווחי של החברה. 2

לעניי מעמדו של מנהל חשבונות וחובות האמו המוגברות החלות עליו, אני מפנה לע"פ (י3 (0

4776/09 אליהו נ' מדינת ישראל. 4

חומרה יתרה קיימת מקו שלש קידו עבירות המרמה והגניבה מבוצעות עבירות נוספות 6

שתכלית הסתרת המעשי, כ שנמנעת הסתמכות על הרישומי בספרי החברות. 7

לעניי ביצוע עבירות המס, שני סוגי עבירות מס בוצעו בפרשה שלפניי: עבירות מס במפעלי, שה9

עבירות טפלות ונלוות לעבירות המרמה והגניבה שביצעו הנאשמי, ועבירות השתמטות ממס בקשר

להכנסותיה האישיות של הנאשמי מפעולות המרמה והגניבה. 11

עבירות מס המבוצעות במטרה להתחמק מתשלו מס ה עבירות חמורות שנקבעה לה בפקודת מס

הכנסה ענישה מחמירה. עברייני המס גוזל י מ הקופה הציבורית, פוגע י במשק ובכלכלה, ופוגע י14

באינטרס הציבורי 0 חברתי של נשיאה שוויונית בנטל המס ובאמו הציבור. עסקינ בעבירות שקל

לבצע, ובמקרי רבי קשה לחושפ, המבוצעות מטעמי של כדאיות כלכלית. בשל מכלול 16

מאפייני אלה, קיי אינטרס ציבורי ראשו במעלה של שירוש העבירות בדר של ענישה מכבידה, 17

לש הפחתת הכדאיות שבביצוע העבירות . 18

ככל שהעבירות המבוצעות, ה העבירות על חוק העונשי וה עבירות המס, ה רבות ומגוונות, 20

ומתפרשות על פני תקופה ארוכה, ונוגעות לארועי שוני, וכ ככל שהסכומי משמעותיי יותר, 21

מתעצמת מידת חומרת. 22

רמת הפגיעה בערכי המוגני בתיק שלפניי, בעיקר בשל היבטי הפגיעה באמו, היא גבוהה. 24

מדיניות הענישה לעבירות המרמה, הגניבה על ידי בעל תפקיד בכיר, וכ עבירות המס המהותיות 26

והעבירות הרישומי הכוזבי, היא מדיניות מחמירה הכוללת עונשי מאסר בפועל ממושכי27

וקנסות בסכומי נכבדי. 28

מספר הארועי30

הצדדי לא נדרשו למספר הארועי בכתב האישו לצור קביעת מתחמי הענישה. 31

לעניי מספר הארועי, אני רואה בכל פרשה כארוע אחד כולל ה מבחינת מעשי המרמה/גניבה 33

והעבירות הנלוות לקידומו, לרבות עבירות מס במפעלי, וה מבחינת עבירות המס האישיות בקשר

להכנסות שנצמחו. זאת, משו שמדובר בפעולה שיטתית מתמשכת ורציפה על פני תקופה של שני,

כשתכלית המעשי היא הפקת רווחי אישיי לנאשמי, כשכל הפעולות נעשות לקידו תכלית זו, 1

תו ניצול תפקידיה ומעמד של הנאשמי. 2

מידת החומרה של המעשי שונה ביחס לכל פרשה, ושונה בי הנאשמי לבי עצמ, כמפורט להל. 4

קביעת מתחמי הענישה 6

נאש 1 היה בעת הרלבנטית חבר מושב נורדיה, הנשוי לבת המושב. הנאש נבחר בשנת 1991 לנהל 7

8 . AIC כמנהל 1998 – 1991 בשני וכיה ,AIC את

נאש 2 היה מנהל חשבונות יחיד בAIC ומנהל חשבונות ראשי בשני מפעלי נוספי של מושב 10

נורדיה: קפיצי נורדיה וספרינקו, כהגדרת בהכרעת הדי, בשני 1998 – 1991 או בחלק מה. 11

12

כפי שפורט בכתב האישו הקימו הנאשמי שני גופי: מ.ד. וויסקו, כהגדרת בהכרעת הדי, 13

באמצעות ביצעו את העבירות בה הורשעו. 14

15

לאחר שמיעת ראיות הורשעו הנאשמי בשלוש פרשות, כדלקמ: 16

17

.א באישומי 1 – 4 0 בשני 1994 – 1991 במרמה והפרת אמוני בתאגיד ו ברישו כוזב במסמכי 18

תאגיד, בקשר למכירה במרמה של חומרי גל לAIC על ידי הגופי, כשבפועל שימשו הגופי19

כספקי מדומי, וחומרי הגל נרכשו מספקי של AIC. סכו המרמה בארבעת האישומי עומד 20

על 223,704 ש"ח. למע שלמות התמונה יצוי כי לנאשמי יוחסה במקור עבירה של קבלת דבר 21

במרמה בנסיבות מחמירות, וחל* עבירה זו מצאתי לנכו להרשיע במרמה והפרת אמני בתאגיד , 22

בשל הטעמי שפורטו בהכרעת הדי. 23

24

נאש 1 הורשע ג בעבירות מס בכוונה להשתמט ממס בקשר להכנסות שנצמחו לו מאות גופי, 25

המהוות מחצית מכלל ההכנסות,שסכומ הכולל בארבעת האישומי עומד על 3 111,852 במעוגל. 26

27

לנאשמי יוחסו בנוס* עבירות של עזרה לAIC להשתמט ממס, מה זוכו. 28

29

.ב באישומי 6 – 8 0 בגניבה מAIC על ידי נאש 1 כמנהל וגניבה על ידי נאש כע 2 ובד, על ידי 30

העברת כספי לויסקו בשני 1998 0 1996, והסוואת הפעולות ברישומי כוזבי בהנהח"ש, וכ31

בעבירות מס בAIC. סכו הגניבה הכולל בשלושת האישומי עומד על 170,796 ש"ח. למע שלמות 32

התמונה יצוי כי לנאשמי יוחסה במקור עבירה של גניבה בידי מורשה, וחל* עבירה זו מצאתי לנכו33

להרשיע בעבירות של גניבה בידי מנהל ועובד , שא* ה עבירות גניבה בנסיבות מחמירות, בשל 34

הטעמי שפורטו בהכרעת הדי. 35

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 6 מתו 21

1

בנוס*, הורשעו הנאשמי בעבירות מס בכוונה להשתמט ממס בקשר להכנסות אישיות שנצמחו 2

לה ממעשי הגניבה בסכו השווה לסכו שנגנב כשכל אחד מה קיבל את מחצית ההכנסות, היינו 3

4 . ח"ש 85,398

5

הנאשמי זוכו מכל העבירות שיוחסו לה בפרשה זו באישו 5 בקשר לשנת 1995 משלא הובאו 6

ראיות ביחס אליה. 7

8

.ג במסגרת אישומי 5 – 8 0 נאש 2 הורשע בגניבה מקפיצי נורדיה ומספרינקו שביצע כעובד על ידי 9

העברת כס* לגופי בשני 1998 – 1995. כ הורשע ברישו כוזב במסמכי תאגיד ובעבירות מס 10

ביחס למפעל קפיצי נורדיה בלבד. סכו הגניבה הכולל בו הורשע נאש 2 עומד על 252,776 * . למע11

שלמות התמונה יצוי כי לנאש 2 יוחסה במקור עבירה של גניבה בידי מורשה, וחל* עבירה זו 12

מצאתי לנכו להרשיעו בעבירות של גניבה בידי עובד בשל הטעמי שפורטו בהכרעת הדי. 13

14

הנאשמי הורשעו בעבירות מס בכוונה להשתמט ממס בקשר להכנסות אישיות שנצמחו ממעשי 15

הגניבה, כשכל אחד מה קיבל את מחצית ההכנסות, היינו 16 . * 126,388

17

נאש 2 זוכה מעבירות הרישו הכוזב ועבירות המס בקשר לספרינקו. 18

19

בסופו של דבר, הורשע נאש 1 בעבירות כדלקמ
: 20

.א 4 עבירות של מרמה והפרת אמוני בתאגיד, עבירות על סעי, 425 לחוק העונשי
. 21

.ב 3 עבירות של גניבה על ידי מנהל, עבירות על סעי, 392 לחוק העונשי
. 22

.ג 7 עבירות של רישו כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על סעי, 423 לחוק העונשי
. 23

.ד 3 עבירות של מרמה עורמה ותחבולה בקשר לדו"ח AIC, עבירות על סעי, ) 24 220)5

לפקודת מס הכנסה 25

.ה 3 עבירות של הכנה וקיו של פנקסי חשבונות כוזבי בAIC, עבירות על סעי, 26

220)4 ) לפקודת מס הכנסה. 27

.ו 3 עבירות של עזרה לAIC להשמיט הכנסה מדו"ח, עבירות על סעי, 220)1 ) לפקודת 28

מס הכנסה. 29

.ז 5 עבירות של השמטת הכנסה מדו"ח אישי, עבירות על סעי, 220)1 ) לפקודת מס 30

הכנסה. 31

.ח 5 עבירות של מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח אישי, עבירה על סעי, 220)2 ) לפקודת 32

מס הכנסה. 33

.ט 4 עבירות של שימוש במרמה עורמה ותחבולה במטרה להשתמט ממס בקשר לדו"ח 34

אישי, עבירות על סעי, 220 )5 ) לפקודת מס הכנסה. 35

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 7 מתו 21

1

סכומי המרמה והגניבה בה הורשע נאש 1 בשתי הפרשות הראשונות עומדי על 2 .* 394,500

סכו השמטת ההכנסות הכולל בשלוש הפרשות עומד על 3 .* 323,638

4

בסופו של דבר, הורשע נאש 2 בעבירות כדלקמ
: 5

.א 4 עבירות של מרמה והפרת אמוני בתאגיד, עבירות על סעי, 425 לחוק העונשי
. 6

.ב 7 עבירות של גניבה על ידי עובד, עבירות על סעי, 393 לחוק העונשי
. 7

.ג 8 עבירות של רישו כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על סעי, 423 לחוק העונשי
. 8

.ד 3 עבירות של מרמה עורמה ותחבולה בקשר לדוחות החברות, עבירות על סעי, ) 9 220)5

לפקודת מס הכנסה 10

.ה 3 עבירות של עזרה לאחרי להשמיט הכנסה מדו"ח, עבירות על סעי, ) 11 220)1

לפקודת מס הכנסה. 12

.ו 4 עבירות של הכנה וקיו של פנקסי חשבונות כוזבי בחברות, עבירות על סעי, 13

220)4 ) לפקודת מס הכנסה. 14

.ז 4 עבירות של השמטת הכנסה מדו"ח אישי, עבירות על סעי, 220)1 ) לפקודת מס 15

הכנסה. 16

17

סכומי המרמה והגניבה בה הורשע נאש 2 בשלוש הפרשות עומדי על 18 .* 647,276

סכו השמטת ההכנסות הכולל בשתי הפרשות עומד על 19 .* 211,786

20

לעניי
מתח הענישה בפרשה הראשונה, פרשה זו עוסקת, כאמור, במכירה במרמה של חומרי גל21

0ל AIC על ידי הגופי, מדובר בפעילות עבריינית שקדמו לה תכנו והיערכות. הנאשמי פעלו מתו 22

שיקולי בצע כס*, והקימו את הגופי כדי לקבל כספי מ AIC 0. הנאשמי ניצלו את מעמדו של 23

נאש 1 כמנהל AIC ואת מעמדו של נאש 2 כמנהח"ש היחיד. הנאשמי הסתמכו בתכנית על 24

חוסר הפיקוח מצד הבעלי על הרכישות ועל הפעילות השוטפת ב AIC 0, וכ על האמו המלא שנתנו 25

בעלי המפעל בנאש 1, לאור היכרות עמו והיותו חבר המושב. בי היתר נסמכו הנאשמי על 26

המציאות הנוהגת בה היו בחזקת נאש 1 שיקי ריקי חתומי על ידי גזבר המושב, כ שדי 27

בחתימת נאש 1 כדי להעביר לגופי כספי. הנאשמי עשו שימוש בהיכרות וקשריה ע28

הספקי של AIC, מכוח תפקידיה ב AIC 0. תכנית של הנאשמי הייתה מתוחכמת, והסיכו29

שבגילויה וחשיפת ללא פעולות בדיקה מדוקדקות, היה נמו. 30

31

חלקו של נאש 1 הוא מרכזי ביותר, ובלעדיו לא נית היה לבצע את המעשי הפליליי. אני ג32

נותנת אמו במתואר בתצהירו של נאש 2 לפיו נאש 1 היה ההוגה של הרעיו להפיק רווחי מ 33 0

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 8 מתו 21

AIC. בנוס*, מקובלת עליי הטענה כי יש מימד נוס* של חומרה בהפרת האמו לא רק במעמדו 1

כקודקוד הפירמידה, אלא ג במעמד כחבר המושב ש – %0 50מ AIC בבעלותו. 2

3

ג לנאש 2 הייתה תרומה בביצוע המעשי בהיבטי הרישומיי ובכלל. בכל הנוגע לנורמות 4

ההתנהגות המצופות ממנהל החשבונות היחיד, אני מפנה לדבריי לעיל. בהקשרו של נאש 2 אציי5

עוד כי ההיכרות של אנשי המושב עמו הייתה ארוכת שני, ולא רק בעיסוקו כמנהל חשבונות, 6

והגורמי האחראי במושב נתנו בו אמו מלא. 7

8

הנאשמי ניצלו את כישוריה וכשרונותיה לצור ביצוע מעשי המעילה, וגזלו מקופת AIC במש 9

4 שני ס של 3 223,704. אי מדובר בסכומי עתק, ג א ה מוצמדי לערכי ריאליי, והדגש 10

העיקרי מבחינת הנזק והחומרה מתבטא בהפרת נורמות ההתנהגות המצופות ממנהל וממנהל 11

חשבונות והפרת האמו. לעניי גובה הסכומי אציי כי מקובלת עליי הערת ב"כ המאשימה כי קיי12

תחכו בביצוע עבירות ביחס לסכומי לא מאד גבוהי על פני תקופה ארוכה, מבלי שיש בלקיחת 13

הכספי כדי לעורר חשד או סימני שאלה, כשבסופו של דבר מצטבר סכו כולל לא מבוטל. מבלי 14

למעט מ האמור, אני לוקחת בחשבו ג את העובדה שבסופו של דבר הורשעו הנאשמי בעבירה של 15

מרמה והפרת אמוני בתאגיד שהיא עבירת עוו ולא בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות 16

מחמירות שיוחסה לה. 17

18

אשר לעבירות המס האישיות של נאש 1, מעשי המרמה הניבו לנאש 1 על פני השני19 1994 – 1991

הכנסה בס 3 111,852. הנאש הסתיר הכנסה זו, לא דיווח עליה והשתמט מתשלו מס. מדובר 20

בפעולות מתוכננות ומחושבות מצד הנאש, שנעשו למטרת רווח כספי א כי היקפ הכספי אינו 21

גבוה. 22

23

מתח הענישה בפרשה הראשונה ביחס לנאש ,1 נע בי 12 חודשי מאסר לבי 27 חודשי מאסר. 24

לעניי הענישה הכספית, בהתחשב באופי המעשי, תכלית, מידת הפגיעה בAIC, חלקו של כל 25

נאש בכספי, וההיק* הכספי של ההכנסות המשקפות את רווחי הנאש מ התכנית העבריינית, 26

ובהתחשב ביכולת הכספית, הקנס נע בי 25,000 לבי 75,000 ש"ח. 27

28

מתח הענישה בפרשה הראשונה ביחס לנאש 2, נע בי 7 חודשי מאסר לבי 17 חודשי מאסר, 29

לצד ענישה כספית משמעותית, המתחשבת בנתוני שצוינו ביחס לנאש 1, א ג בכ שלא הייתה 30

השמטת הכנסות מצד נאש 2 בכל הנוגע לסכומי אלה. 31

32

הפרשה השניה מהווה המש של הפרשה הראשונה א היא חמורה ממנה, שכ מעבר לכל שנאמר 33

בהקשרה של הפרשה הראשונה, ביצעו הנאשמי מעשי גניבה בנסיבות מחמירות על ידי מנהל ועובד 34

שמחויבי באמו מוגבר, עבירה שהעונש המירבי בגינה עומד על 7 שנות מאסר. המעשי בוצעו 35

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 9 מתו 21

באמצעות הפלטפורמה של הגופי, במקרה זה רק ויסקו. הנאשמי ניצלו את חופש הפעולה ב1 AIC

מחד גיסא ואת קיומ של שיקי ריקי חתומי מאיד גיסא, כדי לגנוב מ AIC 0 כספי, מבלי 2

שהייתה כל פעילות שהיא שהצדיקה העברת כספי. מעשי הגניבה הוסוו במרמה ובתחכו, באופ3

שהקשה על גילויי, תו ביצוע עבירות רישו כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מס. במסגרת הפרשה 4

השניה נערכו רישומי על שמות של ספקי כגו BTI ואחרי, ובהקשר של אלה מקובלת עליי 5

הטענה כי נגרמו נזקי תדמיתיי נקודתיי למפעל. לעניי מעמד וחלק של שני הנאשמי אני 6

מפנה לאמור ביחס לפרשה הראשונה. סכו הגניבה עומד על 3 170,796. המעשי נמשכו במש 7

שלוש שני, והופסקו עקב חשדות מצד המושב וביצוע ביקורות. ג במקרה זה עיקר החומרה 8

מתבטא בפגיעה באמו ולא בגובה הסכומי. 9

10

אשר לעבירות המס האישיות של הנאשמי, מעשי הגניבה הניבו לכל אחד מהנאשמי הכנסה בס 11

3 85,398. הנאשמי הסתירו הכנסה זו, לא דיווחו עליה והשתמטו מתשלו מס. מדובר בפעולות 12

מתוכננות ומחושבות מצד הנאשמי, שנעשו למטרת רווח כספי, א כי היקפ הכספי מצומצ. 13

14

מתח הענישה בפרשה השניה ביחס לנאש ,1 נע בי 16 חודשי מאסר לבי 33 חודשי מאסר, לצד 15

ענישה כספית הנעה בי 35,000 לבי 100,000 ש"ח, כמפורט לעיל. 16

17

מתח הענישה בפרשה השניה ביחס לנאש 2, נע בי 12 חודשי מאסר לבי 22 חודשי מאסר, לצד 18

ענישה כספית הנעה בי 35,000 לבי 100,000 ש"ח, כמפורט לעיל. 19

20

בפרשה השלישית עבירות הגניבה בוצעו על ידי נאש 2 בלבד בתפקידו כמנהל חשבונות במפעלי21

קפיצי נורדיה וספרינקו. לעניי הפרת האמו, ניצול הידע והשיטה, התחכו וההסוואה, תו ביצוע 22

עבירות נלוות, אני מפנה לאמור לעיל. כמו כ יש לקחת בחשבו שהמעשי התפרשו על 4 שני, 23

בוצעו מול שני מפעלי ושני מנהלי מפעלי, וכללו העברות כספי באמצעות שיקי רבי24

שהוחתמו על ידי שני מורשי חתימה, וכ בהעברות בנקאיות. סכו הגניבה משני המפעלי עומד על 25

252,776 *. ג במקרה זה החומרה היתרה נובעת מהפרת האמו. 26

27

אשר לעבירות המס האישיות של הנאשמי, מעשי הגניבה הניבו לכל אחד מהנאשמי הכנסה בס 28

3 126,388. הנאשמי הסתירו הכנסה זו, לא דיווחו עליה והשתמטו מתשלו מס, כשנאש 1 מסר 29

הצהרות כוזבות בדוחו"ת שהגיש. מדובר בפעולות מתוכננות ומחושבות מצד הנאשמי, שנעשו 30

למטרת רווח כספי א כי היקפ הכספי מצומצ. 31

32

מתח הענישה בפרשה השלישית ביחס לנאש ,2 נע בי 16 חודשי מאסר לבי 33 חודשי מאסר, 33

לצד ענישה כספית המשקללת בנוס* לנתוני שצוינו ג את העובדה שהפגיעה הייתה בשני מפעלי34

ואת סכומי הפגיעה, כ שהקנס נע בי 50,000 לבי 130,000 ש"ח. 35

36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 10 מתו 21

מתח הענישה בפרשה השלישית ביחס לנאש 1, נע בי 6 חודשי מאסר לבי 12 חודשי מאסר, 1

לצד ענישה כספית בסכו שנע בי 25,000 לבי 75,000 ש"ח. 2

3

נסיבות נוספות 4

בהתא לפירוש הצר המקובל של שיקו, לא מתקיימי טעמי המצדיקי סטייה ממתח5

הענישה (לעניי פרשנות מרחיבה לשיקו אני מפנה למסלול הנוס*, להל). 6

7

לצור גזירת הדי אני מתחשבת בנסיבות לקולא ולחומרה כדלקמ: 8

9

ראשית, הנאשמי ניהלו את ההלי. מדובר היה בהלי ארו ביותר לא רק מבחינת שנות 10

התפרשותו, אלא מבחינת מספר הישיבות שנערכו בו, למעלה ממאה ישיבות. ציינתי בפתח הכרעת 11

הדי כי הצדדי לא הקלו על מלאכת הניהול של ההלי, וכיוונתי לעורכי הדי בלבד ולאופ שבו 12

התנהלו והתבטאו הצדדי, בעיקר בינ לבי עצמ ולעיתי כלפי בית המשפט. איני זוקפת לחובת 13

מי מ הצדדי העלאת טענות משפטיות או ראייתיות. ע זאת, כפי שצוי בהכרעת הדי, הדיוני14

התפרשו ג לנושאי שלא הוזכרו בכתב האישו, ההגנה התנגדה לראיות שראתה בה הרחבת כתב 15

האישו, בית המשפט קבע לא פע כי ההתנגדויות יוכרעו בתו ההלי, וכפועל יוצא מכ נשמעו 16

עדויות והוגשו ראיות בנושאי שבסופו של דבר לא היוו חלק מהכרעת הדי. 17

למע הסר ספק אציי כי הנאשמי עצמ התנהלו בנוע הליכות, בתרבות ובדר אר/. 18

19

ביחס לניהול ההלי, מעבר לעובדה שכפירה אינה עומדת לחובת הנאשמי, אחזור ואזכיר כי 20

הנאשמי זוכו משתי פרשיות נוספות שיוחסו לה, אחת לכל אחד. נאש 1 זוכה מחמת הספק 21

מגניבת תמורה של מכירת פסולת שנוצרה בAIC בשני 1997 – 1992. נאש 2 זוכה מגניבת פדיו22

חנות של קפיצי נורדיה בשני 1998 – 1995. בנוס*, כפי שפורט לעיל, זוכו הנאשמי מעבירות מס 23

שונות. מקובלת עליי טענת ההגנה כי היה צור בשמיעת הראיות לצור הגעה למסקנות בדבר זיכוי 24

הנאשמי באות ענייני מה זוכו. 25

26

שנית, הנאשמי לא לקחו אחריות על מעשיה לאור ניהול ההלי הממוש. נאש 1 כפר בכל 27

המיוחס לו לאור כל הדר. בסופו של יו בשלב הטיעוני לעונש עלה הנאש 1 כעד הגנה על דוכ28

העדי, והכה על חטא על כל המעשי בה הורשע. לא הובהר מה גר לנאש 1, לאחר שניצב בפניי 29

והכחיש מכל וכל את כל המיוחס לו, לקחת לפתע אחריות, ונותרו אצלי בנסיבות אלה סימני שאלה 30

א אכ הצהרות החרטה והצער ה כנות ואינ מ הפה ולחו/. יש לזכור ג כי החרטה המוצהרת לא 31

לוותה בפעולות אופרטיביות כפי שיפורט בהמש, שה הפעולות החשובות בתיק בעל היבט כלכלי. 32

ע זאת, כמוב שלא אתעל מ העובדה שהנאש באיחור ניכר הודה במעשי בה הורשע. 33

34

אשר לנאש 2, נטע כי למעשה לקח אחריות עוד בטר נקיטת ההליכי בשלב של חתימתו על 35

התצהיר, שית* פעולה ע המושב וא* שית* פעולה ע גורמי החקירה, ואכ בשלבי שקדמו 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 11 מתו 21

להגשת כתב האישו זה היה מצב הדברי. אלא שהנאש נמל בו לאחר הגשת כתב האישו, עמד 1

על דוכ העדי וניסה לתת פרשנויות והסברי כאלה ואחרי לתצהיר ולנקות את עצמו מאחריות 2

למעשי. ג בשלב הטיעוני לעונש, לא שמעתי מפי הנאש 2 אמירה ברורה כי הוא מודה בסופו 3

של דבר במיוחס לו, והדברי שאמר היו עמומי. משכ, לא נית לראות בו בנסיבות אלה כמי 4

שהודה ונטל אחריות על מעשיו, ולשיתו* הפעולה שלו ע הרשויות בתחילת הדר יש משמעות 5

מוגבלת בלבד. איני רואה ג בטענות למשא ומת ע המאשימה לצור הסדר טיעו, שלא הבשיל 6

בסופו של דבר, כנסיבות המצדיקות הקלה. 7

8

בכל הנוגע ללקיחת אחריות וחרטה, אציי כי בעבירות המבוצעות למטרת רווח כספי בכלל ובעבירות 9

מס בפרט, יש חשיבות של ממש להסרת המחדלי, השבת הנזקי לאוצר המדינה ולנפגעי, והבעת 10

חרטה במעשי. בכתב האישו שלפניי הגיעו הנאשמי להסכמות והסדרי ע המושב, והמושב 11

שוב אינו תובע פיצוי על נזקיו. לעומת זאת, לא הוסרו בכל דר המחדלי בכל הנוגע להתחמקות 12

מתשלו מס בכל השני הארוכות מספור שחלפו, ונתו זה עומד לחובת הנאשמי, כמוב, ומעמיד 13

בסימ שאלה כל טענה ללקיחת אחריות ולחרטה. 14

15

שלישית, ביו 15.12.10 זוכו הנאשמי הלכה למעשה, לאחר שעקב שביתת הפרקליטי לא 16

התייצבה ב"כ המאשימה לדיו. ביו 11.4.11 נית פסק די בערכאת הערעור שביטל את הזיכוי 17

והחזיר את התיק להמש שמיעה מ השלב בו הופסק. 18

19

בתי המשפט הכירו בהצדקה להתחשב בנאש שההלי בעניינו הסתיי בזיכוי מוחלט, ולאחר מכ20

הוא הורשע, בשל הבנת הקושי הטבוע בסיטואציה האמורה. שיקול זה הביא לעיתי להתחשבות 21

מתונה בעונש ולאי מיצוי הדי ע הנאשמי, ובמקרי אחרי להקלה משמעותית. ע זאת, מדובר 22

היה בעיקר בזיכויי לגו* העניי לאחר קביעת ממצאי ביחס למעשי ולא בזיכויי מטעמי של 23

אי התייצבות (רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ, עפ"ג 24 27467004010

מדינת ישראל נגד סבקו "עפ, ג (ת"א) 24941001011 קרעי
נ' מדינת ישראל ). 25

26

בנסיבות העניי ובהתחשב באופי הזיכוי ההשפעה על הענישה היא מועטה. 27

28

רביעית, שני הנאשמי נעדרי עבר פלילי ולא היו מעורבי בכל פעילות פלילית ג לאחר מועד 29

המעשי. ע זאת, לא נית לראות במעשיה משו מעידה חד פעמית, לאור התמשכות על פני 30

שמונה שני ומגוו המעשי השוני שביצעו. 31

32

חמישית, נאש ב 56 1 והיה ב 41 בעת חשיפת הפרשה. נאש 1 עמד בהרחבה על הפגיעה הקשה 33

בו ובמשפחתו מצד המושב ע גילוי הפרשה, עד שנאלצו לעזוב את המושב, ועל העונש הקשה 34

שקיבלה המשפחה ובעיקר ילדיו הצעירי. כ תיאר נאש 1 את השתלשלות חייו וחיי בני משפחתו 35

הקרובי בשני שחלפו, הקשיי שחוו, והשבר ביחסי המשפחתיי והזוגיי. נאש 1 הציג ג 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 12 מתו 21

אסמכתאות רפואיות בודדות, מה עולה כי סובל מיתר לח/ ד, עישו כבד וסוכרת (נע/2) אי1

מדובר במצב רפואי מורכב. לעניי מצבה של רעייתו צוי כי היא נכה והוגשו אסמכתאות (נע/1). ע2

זאת הנאש הצהיר על הליכי גירושי מרעייתו, כ שההשפעה הישירה של עונשו עליה מוגבלת מאד. 3

אעיר עוד כי מהראיות שנשמעו דומה שרעייתו של נאש 1 הייתה בסוד העניי במהל ביצוע 4

המעשי. 5

6

נאש 2 ב 58 והיה ב 43 בעת חשיפת הפרשה. ג בעניינו של נאש 2 תואר המשבר המשפחתי 7

שחווה והקשיי שהיו מנת חלקו. כ נמסר לבית המשפט על בני משפחה שיש לה קשיי הסמוכי8

לשולחנו של הנאש ומתגוררי בביתו. 9

10

שישית, מראיות ההגנה לעונש, העדי הרבי והמסמכי4נע/ – , הצטיירה לפניי ביחס לנאש11 2

תמונה של מי שבמישורי החיי האחרי, הלאומיי, הציבוריי, המשפחתיי והאישיי, הוא 12

ראוי לכל שבח על תרומה, מסירות, עזרה לזולת, ואכפתיות יוצאות דופ באופיי. 13

ג נאש 1 הוא אד נורמטיבי ביתר מישורי החיי. 14

15

שביעית, ככלל בתיקי עבריינות כלכלית ותיקי עבירות מס יש חשיבות באופ כללי לשיקולי הרתעה 16

אישית והרתעת הרבי. ע זאת, בתיק שלפניי, התרשמתי כי ההלי הממוש פעל באופ אפקטיבי 17

וממצה להרתעת האישית של הנאשמי, כפי שנית להיווכח, ולא נדרשת החמרה בענישה לצור 18

תכלית זו. לעניי הרתעת הרבי, אי מקו לשיקול זה בתיק שגזר הדי בו נית עשרי ושלוש שני19

לאחר תחילת המעשי. 20

21

שמינית, הזמ שחל*, שהוא ממוש ביותר, כנסיבה בתו מתח הענישה ,משפיע באופ משמעותי 22

על הקלה בענישה (להיבט השיהוי כמצדיק חריגה מהמתח, אתייחס בפרק הבא). 23

24

תחו הענישה הקונקרטית 25

אילו היה נית גזר הדי ללא סטייה ממתחמי הענישה ובהתא להוראות בדבר הבניית שיקול הדעת 26

בענישה, תו התחשבות בזמ הניכר שחל* כנסיבה בתו מתח הענישה, היה עונש של הנאשמי27

מצוי ברבע התחתו של מתחמי הענישה ביחס לכל אחד מהארועי והיה נגזר עליה עונש כולל 28

בחפיפה חלקית. 29

30

לעניי הענישה הכספית, מרכיב זה בענישה אינו מושפע מחלו* הזמ, להיפ. יש לזכור בהקשר זה כי 31

במהל השני הארוכות שחלפו היו כספי הרווח מהמעשי הפליליי ברשות הנאשמי שנהנו 32

מהכספי, וסכומי אלה כשה משוערכי גבוהי בהרבה מהסכומי הנומינאליי שקיבלו. 33

34

נטע על ידי נאש 1 לקושי כלכלי מבלי להציג מסמכי ברורי בקשר למצב הכספי. נאש35 1

התייחס להפסדי בחברה שבבעלות רעייתו. לא הוצגו דוחות כספיי או מסמכי לגבי החברה 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 13 מתו 21

ומעמד נאש 1 בקשר אליה (נע/3). כמו כ הוצגו מסמכי בדבר תביעה שנאש 1 ורעייתו נתבעו על 1

ס 3 470,000. לאור השלב המקדמי בו מצוי ההלי בהתחשב בתיאור פרטי התביעה, לא נית2

להתייחס לסכו התביעה כסכו שנגרע מכיסו של נאש 1. לאור המקוב/, איני רואה בנאש 1 כמי 3

שסובל מחסרו כיס. נאש 2 לא העלה טענות לגבי מצב כלכלי. 4

5

לאחר שלקחתי בחשבו את היק* המעורבות השונה של שני הנאשמי בפעולות הגניבה, כשלנאש6

2 מיוחס היק* כספי גבוה יותר, את היק* השמטת ההכנסות השונה כשלנאש 1 מיוחס היק* כספי 7

גבוה יותר, ואת ההבדלי במעמד, אני סבורה כי גובה הקנס צרי להיות זהה והסכו ממשי 8

ונכבד. 9

10

המסלול הנוס,  השפעת השיהוי החריג על גזר הדי
11

כפי שהובהר, מדובר בעבירות מ השני 1998 0 1991, שהתגלו במחצית השניה של 1998. החקירה 12

החלה בתחילת ספטמבר 1998, תחילה במשטרה ובהמש ברשות המס, הטיפול בתיק עבר 13

מפרקליטות מחוז מרכז לפרקליטות מחוז ת"א מיסוי וכלכלה. כתב האישו הוגש בתחילת 14 .2003

ההלי בבית המשפט נמש אחת עשרה שני עד לסיומו, הג שכמות העדי לא הייתה רבה ( 18 עדי 15

תביעה ושני נאשמי). 16

17

בסופו של דבר נותני הנאשמי את הדי על מעשי שתחילת לפני עשרי ושלוש שני(!) 18

וסיומ לפני כשש עשרה שני. 19

20

ניסיו לאתר במאגרי המשפטיי תיק נוס* שזהו משכו בערכאה הראשונה, לא העלה ממצאי. 21

22

כפי שציינתי בפתח גזר הדי, בנסיבות החריגות של ההלי שלפניי, אני סבורה כי מתחייבת נקיטת 23

גישה פרשנית ופרקטית שונה ביישו הוראות החוק, וכי אי מקו לגזור את דינ של הנאשמי24

בתו גבולות מתחמי הענישה שצוינו. 25

26

למסקנה זו נית להגיע בשתי דרכי עיקריות שונות, ואפרט. 27

28

אי החלת התיקו
לחוק בדבר הבניית שיקול הדעת בענישה 29

לכאורה אי מקו כלל לשאלה א נית לגזור את הדי שלא על פי התיקו לחוק, שהרי הכרעת הדי30

ניתנה זמ רב לאחר 10.7.12, והוראות התיקו לחוק חלות עליה באופ מחייב. ע זאת, בתיק 31

שלפניי השיהוי יוצא הדופ מצדיק, לשיטתי, התבוננות אחרת על ההלי, כשהתוצאה האופרטיבית 32

של התבוננות זו עשויה להיות גזירת די שלא על פי התיקו לחוק. 33

34

ההתמשכות בניהול ההליכי אינה תולדה של התנהלות הנאשמי בכל דר. הנאשמי הקפידו 35

להתייצב בבית המשפט, לא גרמו לדחיית דיוני, ואי ה אחראי לקצב הבלתי מתקבל על הדעת 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 14 מתו 21

שבו התקד התיק. לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדי בדיו ובמסמ מפורט משלי בהקשר זה, 1

אינני מקבלת את עמדת המאשימה כי יש לזקו* לחובת נאש 2 דחיות שמקור בבקשות מטע2

סנגורו, אשר בית המשפט מצא לנכו להעתר לה. לא התרשמתי ג כי בהגשת בקשות הדחיה נעשה 3

שימוש לרעה בהלי המשפטי. 4

5

למרבה הצער, האחריות לקצב ניהול התיק במקרה זה מוטלת על מערכת בתי המשפט. דומה בעיני 6

כי על בית המשפט בנסיבותיו החריגות של תיק זה לקחת אחריות על התנהלות התיק לאחר הגשתו 7

ועד לסיומו, ג א המשמעות היא הקלה ניכרת בענישה מבחינת תקופת המאסר . 8

9

אעיר כי השיהוי בתיק זה כבר נבח בבית המשפט המחוזי במחצית הראשונה של שנת 2011 במסגרת 10

ערעור על זיכוי הנאשמי מחמת אי התייצבות המאשימה בשל שביתת הפרקליטי. בית המשפט 11

המחוזי, שבפניו הוצגה באותה עת תמונת קצב ניהול התיק, אמר: 12

"איננו רואי להיכנס לדיו
בתמונה הכללית המצטיירת מעיו
בפרוטוקולי בתיק זה, די 13

לנו א נאמר, כי ההתנהלות אכ
לא ראויה, וזאת מבלי להכנס לקביעות פרטניות באשר 14

לחלקו של צד זה או אחר או התנהלותו של בית המשפט. לא יתכ
, לשיטתנו, בתיק שבו 15 20

עדי מתנהל לאור/ 8 שני ועדיי
הסו, אינו נראה באופק ופרשת התביעה טר16

הסתיימה" (ע"פ 51689010011 מדינת ישראל נגד פולאצ'ק ) 17

18

בגדר זכויות הנאשמי, יש לה ציפיה לגיטימית שתנת הכרעה בעניינ לאחר פרק זמ מתקבל על 19

הדעת, בהתחשב במורכבות התיק, גודלו, ואילוצי מערכתיי סבירי. 20

21

ג לאחר שאני מביאה בחשבו את כל האילוצי, וא* לאחר שהשוויתי את מש תקופת ניהול22

בבית המשפט של תיקי אחרי, מורכבי וחמורי לא פחות, אני סבורה כי לנאשמי הייתה זכות 23

לצפות להכרעת די הרבה שני לפני ה – 24 . 10.7.12

25

במצב דברי זה, יש משמעות למציאות המשפטית הקודמת והמוקדמת, נכו לתקופה בה אמור היה 26

להנת גזר הדי, היינו עקרונות הענישה שקדמו לתיקו לחוק. 27

28

כידוע, טר התיקו לחוק, לא הייתה בדר כלל בכורה לאחד משיקולי הענישה על פני רעהו. בנוס*, 29

בתי המשפט נהגו במקרי המתאימי להתחשב באופ משמעותי לקולא, עד כדי סטייה ממדיניות 30

הענישה הנוהגת ג בתיקי כלכליי, במספר שיקולי ונסיבות בנוס* לשיקו הנאש, שהוא 31

השיקול היחיד המאפשר סטייה כלפי מטה ממתח הענישה לפי התיקו לחוק. אות שיקולי32

נוספי, כגו שיהוי משמעותי, טענות הגנה מ הצדק שונות, שיקולי בריאות קיצוניי ועוד, לא 33

נקבעו בתיקו לחוק כטעמי המבססי סטייה כלפי מטה ממתח הענישה, והשפעת מוגבלת 34

לתו המתח עצמו. בכ שונה דר גזירת הדי הנוכחית מדר גזירת הדי קוד לתיקו לחוק. 35

36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 15 מתו 21

החלת המציאות המשפטית הקודמת, משמעה כי בהתקיי נסיבות חריגות מתאימות, יובא בחשבו1

השיהוי הממוש לצור ענישה מקלה יותר מזו הקבועה בהתא למדיניות הענישה, ובמילי אחרות 2

יגזר עונש מקל מ המקובל והנוהג ביחס לאופי המעשי והעבירות. 3

4

לעניי שיהוי וחלו* זמ ממוש והשפעת על הענישה טר התיקו לחוק, ההלכות מוכרות וידועות, 5

ואפנה בתמצית לרשימה ארוכה של פסקי די שבה חלו* זמ משמעותי מאד, שאינו תולדה של 6

פעולות טקטיות מצד הנאש, הוביל להקלה ממשית בענישה, א* מתחת לעונש המקובל לאות7

מעשי. זאת, מתו הכרה בעינוי הדי הנגר למי שההלי בעניינו מתמש וכ מתו הכרה 8

בחשיבות של זיקה בי המעשי לתוצאותיה העונשיות ותפישה מערכתית שהתנהלות לא תקינה 9

בעיכוב ההלי מצדיקה נקיטת תוצאות אופרטיביות ג בהיבט של חינו הרשויות (ע"פ 10 4735/03

צברי נ' מדינת ישראל, ע"פ 2103/07 הורובי0 נ' מדינת ישראל, רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' 11

חברת השקעות דיסקונט בע"מ, ע"פ 2848/90 אסא נ' מדינת ישראל, ע"פ 786/04 הלוי נ' מדינת 12

ישראל פ"ע, 3575/99 דרעי ' נ מדינת ישראל פ"ע, 4434/10 יחזקאל ' נ מדינת ישראל, פ"רע 13 8009/10

זכאי ' נ מדינת ישראל פ"רע, 8645/09 ' נ ערד מדינת ישראל, רע"פ 223/13 פלוני נ' מדינת ישראל 14

(להל: "עניי פלוני") 15

16

מבי כל פסקי הדי, אני מוצאת להפנות לשלושה. 17

18

הראשו פ"ע, 3575/99 דרעי ' נ מדינת ישראל ד, בהתארכות ההלי בבית המשפט ואמר: 19

"כבר הערנו בשולי ההכרעה בערעורי נגד ההרשעה בדי
על אודות התארכותו הבלתי 20

מוצדקת של ההלי/ לפני בית

המשפט המחוזי. 21

22 …

דעתנו היא, שככלל, האיזו
בי
חומרת העבירות וצורכי ההרתעה לבי
ההתחשבות לקולה 23

בעובדה שמאז ביצוע העבירות חל, זמ
רב, ראוי שיבוא לידי ביטוי לא בהימנעות מהטלת 24

מאסר, אלא בהטלת עונש מאסר לתקופה קצרה מזו שחומרת הנסיבות שבגדר
בוצעו 25

העבירות הייתה, כשלעצמה, מחייבת ." 26

27

באותו מקרה מדובר היה בפרק זמ של כחמש שני, בתיק מורכב ביותר. 28

29

השני פ"ע, 4434/10 יחזקאל ' נ מדינת ישראל, קובע א* הוא את עקרונות האיזו במתח ובהתנגשות 30

בי האינטרס הציבורי של ענישה בהתא לחומרת המעשי לבי ההכרה בהשפעה של חלו* הזמ31

מבחינת האינטרס האישי, וא* האינטרס הציבורי הכולל, ובלשו בית המשפט : 32

"באיזו
בי
כלל השיקולי נראה לנו, כי ג א חומרת העבירות בה
הורשע המערער 33

מצדיקה במצב אחר את עונש המאסר אשר נגזר עליו וא, ענישה מחמירה יותר, הרי 34

שהשיהוי המשמעותי ועינוי הדי
מצדיקי באיזו
כולל מת
משקל משמעותי לגורמי35

אלו. אול על א, זאת איננו יכולי במקרה הנדו
להתעל מחומרת המעשי, נסיבות 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 16 מתו 21

ביצוע, והאינטרס הציבורי המחייב הכבדת ידינו במקרי מעי
אלו, כפי שפורט קוד1

לכ
. על כ
אי
בשיקולי לקולה ובשיהוי המשמעותי בהגשת כתב האישו כדי לאיי
את 2

חומרת המעשי ואת הצור/ להעניש את המערער במאסר מאחורי סורג ובריח". 3

4

ג באותו עניי נית משקל משמעותי לשיהוי שהוביל לקיצור תקופת המאסר מחמישה עשר 5

חודשי לשמונה חודשי, ולסטייה הלכה למעשה מהענישה שהתאימה למעשה בנסיבותיו. 6

7

השלישי, עניי פלוני, נית בחודש נובמבר 2013, ביחס לתיק שבו ניתנה הכרעת הדי לפני התיקו8

לחוק וגזר הדי לאחריו : 9

" בית משפט לא ד
זה אחת בדר/ הראויה לנהוג במקרי בה נעברה עבירה חמורה 10

הראויה לעונש מתאי, ואול ממועד ביצועה חל, רב זמ
שאי
לזקפו או, לכל הפחות את 11

רובו, לחובת הנאש. זכותו של העומד לדי
כי משפטו יסתיי במהירות מפאת הלח12 0

והחשש המתמיד בה הוא נתו
והקושי בשיקו חייו ובהמש/ ניהול התקי
. 13

14 …

דומה מ
כי הראוי לשקול לקולא את הימשכות ההליכי החורגת ממידה סבירה בעניינו 15

של המשיב, אשר את עיקרה יש לזקו, לחובת התנהלות
של ערכאות השיפוט . 16

17 …

ג א חומרת העבירה שבביצועה הורשע המבקש מצדיקה במצב את אחר עונש המאסר 18

בפועל אשר נגזר עליו, יש לאזנה למול הנזק שחוללה הימשכות ההליכי למבקש 19

ולמשפחתו ולמול נסיבותיו המשפחתיות הייחודיות כ/. מחייב הלי/ גזירת העונש, המורה 20

לעיתי קרובות על איזו
בי
שיקולי נוגדי לה יש להעניק משקל ראוי בנסיבותיו 21

המיוחדות כל של מקרה ומקרה ". 22

23

בעניי פלוני, שילוב של שיהוי ממוש ע נסיבות משפחתיות יחודיות הוביל לויתור על המאסר 24

כליל, הג שבית המשפט סבר שאופי המעשי וחומרת חייבו והצדיקו עונש מאסר. 25

26

הנה כי כ
, שיהוי בלתי סביר בניהול ההלי/ היווה ומהווה שיקול לקולא, אשר במקרי מתאימי27

טר התיקו
לחוק הצדיק סטייה כלפי מטה מ
הענישה שהלמה את המעשי בנסיבותיה. 28

29

למע שלמות התמונה, אציי כי ברע"פ 674/13 ליטווק נ' מדינת ישראל, אליו הפנתה המאשימה, 30

אכ חלפו 13 שני מהעבירה הראשונה ועד פסק הדי בבית המשפט העליו, אלא שהעבירות נתגלו 31

לראשונה 7 שני לאחר תחילת ביצוע, ולאחר מכ התנהלו הליכי כופר, שימוע ועוד שנמשכו זמ32

ועיכבו את הגשת כתב האישו. ההלי עצמו בעת ניהולו בבית המשפט נמש כשנה בלבד. נתוני33

אלה שהקהו את המשמעות של הזמ שחל*, פורטו על ידי בית המשפט בהחלטתו. 34

35

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 17 מתו 21

ג בע"פ 1514/07 לוי נ' מדינת ישראל, אליו הפנתה המאשימה בהשלמת הטיעו, חלפו 14 שני1

מהעבירה הראשונה ועד פסק הדי בבית המשפט העליו. הדיו נסוב על מש הזמ שחל* מתחילת 2

החקירה עד הגשת כתב האישו, ארבע שני, לגביו נקבע כי בחקירה כלכלית מורכבת מדובר בפרק 3

זמ סביר. לעומת זאת, ההלי בבית המשפט בשתי הערכאות נמש פחות משנתיי. 4

5

ומ
הכלל אל הפרט, יישו העקרונות שנקבעו בדבר הקלה ממשי ב ת ענישה עקב שיהוי קיצוני, 6

בעיקר כשהתמשכות ההלי/ בבית המשפט אינה באחריות הנאש, מביא למסקנה כי יש מקו7

להקלה ממשית ביחס לתקופת המאסר מבלי לוותר כליל על מאסר. 8

9

סטייה ממתח הענישה משיקולי שיקו רחבי10

המונח שיקו מבחינה לשונית עוסק במי שביצע את מעשי העבירה בנסיבות של התמכרות או קושי 11

התנהגותי שמחייבי טיפול, ולאחר מכ השתלב בטיפול והשתק. 12

13

ע זאת, נית להעניק למונח שיקו בהתא לתיקו לחוק פרשנות מרחיבה יותר במקרי14

המתאימי. ודוק, עצ הצבתו של היבט השיקו כגור מאז להחמרה אפשרית מחמת שיקולי 15

הלימה, על ידי כב' השופט רובינשטיי בע"פ 8642/12 סעד נ' מדינת ישראל, יש בו כדי ללמד 16

לכאורה שהיקפו של המונח שיקו עשוי להיות רחב מ הפירוש הצר של המונח, ועשוי לכלול מקרי17

נוספי מעבר לנאשמי רצדיביסטיי בעלי התמכרויות או צרכי טיפוליי המבצעי הלי 18

אקטיבי שיקומי. 19

20

גישה לפיה העדר עבר פלילי, אורח חיי נורמטיבי, שיתו* פעולה ע שירות המבח ודרגת סיכו21

נמוכה, מהווי פוטנציאל שיקומי המצדיק סטייה ממתח הענישה, הביע בית המשפט העליו22

בהרכב השופטי ארבל מלצר ושה פ"בע 1903/13 חמודה ' נ מדינת ישראל ( להל: "עניי חמודה . ") 23

באותו עניי הורשע המערער בבית המשפט המחוזי בעבירות חמורות של קשירת קשר לביצוע פשע, 24

בידוי ראיות, מסירת ידיעה כוזבת ועבירות של החזקת ונשיאת נשק, שבוצעו בשנת 2012. בעניינו של 25

המערער נמסרו תסקירי שירות מבח, שעמדו על העדר עבר פלילי, סיכו נמו, שיתו* פעולה, לרבות 26

השתלבות בהלי הטיפולי בבית הסוהר, ותמיכה משפחתית לנאש. בית המשפט העליו מצא 27

בשילוב הנסיבות ביטוי לפוטנציאל שיקומי גבוה, ובלשונה ' כב של השופטת ארבל : 28

"לעמדתי, במקרה הנדו
קיימי נתוני רבי המעידי על פוטנציאל שיקומי גבוה 29

במיוחד באופ
המצדיק חריגה ממתח העונש שנקבע בהתא לסעי, ) א(ד40 לחוק. עברו 30

של המערער נקי לחלוטי
, וכאמור עד לאירוע הנדו
הוא ניהל אורח חיי נורמטיבי. 31

תסקיר המבח
בעניינו של המערער מגלה פוטנציאל שיקומי ממשי, תו/ קביעה כי הסיכוי 32

לביצוע עבירות נוספות בעתיד הוא נמו/ ביותר. שירות המבח
המלי0 כזכור להשית על 33

המערער עונש מאסר שיבוצע בעבודות שירות . , כ
כמו מהתנהלות המערער בתקופת 34

מעצרו, ומאסרו , כה עד נית
ללמוד על שיתו, פעולה אמיתי ע רשויות אכיפת החוק 35

ובמיוחד ע שירות המבח
, מה שמעיד על רצונו להשתק וכ
, דומה כי למערער משפחה 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 18 מתו 21

שיכולה לספק לו תמיכה משמעותית לש . כ/ התסקיר א, מלמד כי מאסרו של המערער 1

עלול להביא להידרדרות במצבו ולפגוע קשות בסיכויי שיקומו, חשש המתגבר ככל שמדובר 2

במאסר ממוש/ יותר. כל אלו, לצד החרטה שהביע על מעשיו, מביאי למסקנה כי 3

למערער סיכוי של ממש להשתק, באופ
המצדיק לחרוג מהמתח שנקבע ." 4

5

פסק , זה די שנית בהתא לתיקו לחוק, משרטט מרחב תחולה רחב יותר למונחי ' שיקו' 6

'ו פוטנציאל שיקומי'. ע זאת, אעיר כי ספק בעיניי א פסק הדי התכוו לקבוע כי, עצ העובדה 7

שנאש הוא נעדר עבר פלילי, מנהל אורח חיי נורמטיבי, הסיכו ממנו נמו והוא משת* פעולה ע8

גורמי הטיפול בו יש, כדי להצדיק כשלעצמו את הגדרת הנאש כבעל פוטנציאל שיקומי ממשי 9

באופ מצדיק סטייה ממתח הענישה בכל תיק ותיק. דומה שפסק הדי נית בקשר לשילוב 10

הנסיבות הקונקרטיות של הנאש מה התרש בית המשפט העליו. עוד אעיר כי בעבירות הצווארו11

הלב, לרבות עבירות המס, רבי מ הנאשמי נעדרי עבר פלילי ומנהלי אורח חיי נורמטיבי, 12

והסיכו לרצדיביז מציד הוא נמו. בפסיקה שקדמה לתיקו לחוק הובעה פעמי רבות העמדה 13

שנתוני אלה אינ מצדיקי בסוג העבירות הזה הקלה ממשית בענישה יש. להניח, שבהתא14

לאותה השקפה, די אי בדר כלל בנתוני אלה כדי להביא לסטייה ממתח הענישה משיקולי 15

שיקו. 16

17

גישה מרחיבה לנושא השיקו, ביטא כב' השופט כבוב .פ.תב 8256005011 מדינת ישראל ' נ קד18 .0

באותו מקרה גזר הדי נית טר כניסתו לתוק* של התיקו לחוק, א הוא נית ברוח התיקו לחוק 19

ובהתא למסלול שהותווה בתיקו לחוק. בית המשפט קבע מתח ענישה, ומצא לגזור עונש בסטייה 20

לקולא מהמתח, הג שלא היה מדובר בנאש שהשתק במוב הצר של המילה. כב' השופט כבוב 21

הביע עמדה כי תחת התיבה שיקו, יש לכלול שיקולי נוספי, ובה העובדה שהנאשמי22

נורמטיביי נעדרי עבר פלילי ונעדרי סיכו לחזרתיות, וכ העובדה ש ר* הענישה שנקבע במתח23

הענישה הוא מחמיר מזה שהיה מקובל, ולא ראוי להחיל מדיניות ענישה מחמירה חדשה על 24

הנאשמי. 25

26

, כ כי הנה ההלכה הפסוקה מכירה באפשרות לפרש את המונח שיקו בפרשנות מרחיבה יותר . 27

28

סוגיה נוספת נוגעת להשפעת שיהוי ממוש מאד על שיקול השיקו. 29

30

השיקול של חלו* הזמ קבוע כנסיבה בתו מתח הענישה בשלב גזירת הדי(סעי* 40יא (10) לחוק 31

העונשי). משכ, לכאורה אי מקו לסטות ממתח ענישה בשל חלו* זמ. 32

33

אלא שנית לטעו כי המונח 'חלו* הזמ' הקבוע בתיקו לחוק, והמונח 'שיהוי' בהקשרה של טענת 34

הגנה מ הצדק, אינ זהי. כידוע, טענות ההגנה מ הצדק שיש בה ממש עשויות להביא להקלה 35

בענישה, וא* להקלה ממשית. השאלה הנשאלת היא הא במקרי של שיהוי המצדיקי הקלה 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 19 מתו 21

משמעותית בענישה מכוח טענת הגנה מ הצדק, יש הצדקה להקל בעונשו של נאש ולסטות מתחת 1

למתח הענישה, בי משיקולי שיקו המבוססי על הזמ הארו שחל*, ובי משיקולי הגנה מ2

הצדק. 3

4

מבחינה לשונית יש ממש בטענה שהמונח 'שיקו' אינו כולל שיקולי צדק רחבי יותר, ונית לטעו5

כי המחוקק בחר במכוו במונח הצר, ולא התיר סטייה מהמתח משיקולי צדק, בשונה, לדוגמא, מ6

ההוראה הקבועה בהקשר של הארכת מאסר מותנה. כמו כ הנסיבה של חלו* זמ נמנית, כאמור, על 7

הנסיבות המשפיעות רק בתו מתח הענישה ואינ מצדיקות סטייה ממנו. ע זאת, מלאכת 8

הפרשנות נותנת משקל נכבד לתכלית החקיקה בקביעת משמעות המונח הטעו פירוש, ומשנית די9

לפירושי סבירי שוני בהתא לתכליתו, יחול הפירוש המקל ע הנאש(סעי* 34כא לחוק 10

העונשי). מבחינת תכלית החקיקה, הבאתי לעיל מדברי כב' השופט רובינשטיי, שראה בשיקו11

שיקול שעשוי לאז את שיקול ההלימה, וככזה רוחב היריעה של השיקו עשוי להיות רחב יותר. 12

בנוס*, בחינת המונח 'שיקו', בהתחשב בהנחה שתכלית החוק היא לית מענה לכל המצבי13

המגווני לרבות מצבי יוצאי דופ וחריגי, ולהיות בעל גמישות פרשנית מסוימת, מתבקשת 14

מסקנה שמבחינה תכליתית יש מקו לכלול במונח 'שיקו' מצבי שיהוי משמעותיי במהלכ לא 15

היה הנאש מעורב במעשי פליליי. 16

17

בהקשר זה אני מפנה להערותיה של המלומדי ואקי ורבי, אליה אני מצטרפת, לפיה: 18

"יתכ
א, שצרי/ לאפשר סטייה ממתח העונש ההול בקבוצת מקרי רחבה יותר – 19

הכוללת ג את המקרה הפרטי של נסיבות אישיות חריגות – ומטעמי צדק". 20

21

המלומדי מצייני כי לא התקיי דיו מקי* באפשרות סטייה מטעמי צדק, ויתכ כי שתיקת החוק 22

אינה בבחינת הסדר שלילי, ונית ליישמה בלי צור בתיקו החוק. ה מוסיפי ומדגישי כי חשוב 23

להגדיר את אות טעמי צדק המצדיקי סטייה מהכלל על מנת שהחריג לא יהפו לכלל (" הבניית 24

שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורי על העתיד לבוא", הפרקליט נב (תשע"ג), ע' 25

26 460(. 'בע 413

27

לעניי השפעת השיהוי על היבט השיקו אני מפנה ג ) א"ת( .פ.תל 48146010011 מדינת ישראל ' נ 28

טמיר. ג במקרה זה ניתנה הכרעת הדי קוד התיקו לחוק, א גזר הדי נית ברוח התיקו לחוק. 29

כב' השופט קרא קבע מתח ענישה בי שנתיי לארבע שנות מאסר, א גזר עונש מאסר צופה פני 30

עתיד. בגזר הדי עמד בית המשפט על היבטי השיקו שפורטו בתסקיר, והדגיש: 31

"נסיבות חייו האישיות של הנאש הינ
חריגות ויוצאות דופ
, א/ ל1 אלו לבד
היו עומדות 32

בפני, ספק א היה בה
כדי להצדיק את אותה הקלה לה עותרת ההגנה. הנסיבה החריגה 33

ויוצאת הדופ
המתקיימת בעניינו של הנאש כא
היא נסיבת התמשכות ההליכי34

שמקורה בשיהוי הבלתי מוסבר בהבאתו של הנאש לדי
בסמו/ לביצוע העבירות. " 35

36 …

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 20 מתו 21

הצטרפות גור חלו, הזמ
ושיהוי בלתי מוסבר לנסיבות חייו האישיות של הנאש, כעולה 1

מתסקיר שירות המבח
וההמלצה החיובית הכלולה בו, לאור סיכויי שיקומו הטובי2

ייצרה לזכות הנאש אפקט סינרגטי חיובי, שיש בו כדי להכריע את הכ, לעבר העמדה 3

העונשית שהציג שירות המבח
." 4

5

הנה כי כ, ג בגזר די זה נכרכי זה בזה השיקו והשיהוי. 6

7

אני מפנה ג לעניי פלוני, בו בוטל לאחרונה עונש מאסר מטעמי שיהוי, וזאת לאחר התיקו לחוק 8

(ביחס לתיק שהוכרע טר התיקו לחוק). בית המשפט העליו מצא להקל משמעותית, עד כדי ביטול 9

מאסר ממש, בעונשו של מי שחל* זמ רב בניהול ההלי בעניינו, ובכ הביע עמדה במשתמע כי 10

השיקול של חלו* הזמ, המשפיע ככלל בתו מתח הענישה, עשוי במקרי יוצאי דופ, המבססי11

טענת הגנה מ הצדק של שיהוי משמעותי, להשלי על פרשנות המונח 'שיקו', עד כי אפשרית 12

סטייה ממתח הענישה בעטיו. 13

14

לפיכ, דומה בעיניי, שלכל הפחות השיקול של שיהוי ממוש יכול להכלל במסגרת שיקולי השיקו15

במובנ הרחב (גזר הדי אינו מעורר את השאלה ביחס לנסיבות אחרות המבססות טענת הגנה מ16

הצדק). 17

18

הערה לגבי האפשרות ששיהוי ישפיע על קביעת המתח19

למע שלמות התמונה אציי כי אחד הפתרונות שנעשה בה שימוש להקלה בענישה מחמת שיהוי 20

הוא בדר של התחשבות במרכיב השיהוי במסגרת מתח הענישה, וקביעת מתח ענישה רחב יותר 21

שרצפתו נמוכה יותר ומכילה ג את העונש המתחשב בשיהוי. 22

23

אינני מקבלת את הגישה כי שיהוי יכול להשפיע על המתח, שכ בקביעת מתח הענישה נדרש בית 24

המשפט א ורק לנסיבות הקשורות למעשה העבירה ולמידת אשמו של הנאש בעת ביצוע המעשי, 25

ואילו הנסיבה של שיהוי היא נסיבה חיצונית מאוחרת למעשי. 26

27

עמדה על כ כב' השופטת ארבל בעניי חמודה, בהבהירה: 28

"בשלב הראשו
ייקבע מתח העונש ההול את נסיבות המקרה הקונקרטי. בשלב זה, על 29

בית המשפט לבחו
את מכלול השיקולי הנוגעי לנסיבות ביצוע העבירה, ורק אות." 30

ובהמש: 31

"התיקו
ש דגש רב על ההבחנה בי
שיקולי הנוגעי לנסיבות ביצוע העבירה לבי
32

שיקולי שאינ נוגעי לעבירה ". 33

34

משכ, אי בעובדה שהמחוקק לא קבע רשימה סגורה של שיקולי לצור קביעת המתח, כדי 35

לאפשר, לדעתי, את המסקנה שנית לכלול בגדר שיקולי אלה את חלו* הזמ כנתו המשפיע על 36

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

ת"פ 1273         03 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א       מיסוי וכלכלה נ' פולצ'ק ואח'

 

 

עמוד 21 מתו 21

מתח הענישה, וא* א מדובר בפתרו שיש בו כדי להתגבר על קשיי שעלולי לנבוע מכ 1

שאפשרויות הסטייה ממתח הענישה מוגבלות לשיקו, הרי שהפתרו המוצע זונח את האבחנה 2

החדה והברורה בי נסיבות בצוע העבירה לבי יתר השיקולי(לדעה אחרת, ראו: ת.פ. 3 10037007011

מדינת ישראל נ' פטלבי4 .( 0

5

בנוס*, התוצאה של שקלול השיהוי בתו מתח הענישה היא של קביעת מתח ענישה רחב מ6

הנדרש, וג בכ יש כדי להחטיא את מטרתו הברורה של החוק לקביעת מתח ההול את מעשה 7

העבירה בנסיבותיו ולא מעבר לכ. 8

9

סו, דבר 10

כפי שציינתי בפתח גזר הדי חריגותו של התיק מצדיקה פסיעה בנתיב חריג בגזר הדי שתוצאתו 11

הקלה ממשית בתקופת המאסר. ע זאת, נוכח חומרת המעשי, אי מקו להמנע כליל ממאסר 12

אלא רק לקצר באופ ניכר מאד את משכו. לעניי הענישה הכספית אינני סבורה כי יש בזמ שחל* 13

כדי להצדיק הקלה בענישה. 14

15

אשר על כ, אני גוזרת על הנאשמי את העונשי כדלקמ: 16

17

.1 לנאש 0 1 מאסר בפועל לתקופה של 10 חודשי. 18

.2 לנאש  2 מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשי. 19

.3 לכל אחד מהנאשמי 0 מאסר על תנאי למש 12 חודשי, לתקופה של שלוש שני ממועד 20

שחרור, והתנאי שהנאשמי לא יעבר ו את העבירות בה הורשעו, וכל עבירת מס מסוג פשע 21

וכל עבירת מרמה. 22

.4 לכל אחד מהנאשמי 0 קנס בס 7 ,3 125,000או חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישול23

בעשרה תשלומי חודשיי, שווי ורציפי, שהראשו
בה ביו 1.4.14 . לא ישול תשלו24

– תעמוד יתרת הקנס לפירעו. 25

26

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתו/ 45 יו מהיו. 27

28

29

נית
היו, ט' אדר תשע"ד 09, פברואר 2014, בנוכחות הצדדי